سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی مجیدی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح, سازمان
محمدرضا جعفری نصر – دکترای مهندسی شیمی, دانشیار، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح, سازما
مهدی فلاح جعفری – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح, سازمان

چکیده:

هدف از ا ین مقاله بررس ی چگونگ ی کاهش مصرف انرژ ی و در نت یجه تخم ین م یزان هز ینه قابل صرفه جو یی در واحد صنعتی تول ید آب اکس یژنه م ی باشد . به ا ین منظور از واحد پا یلوت موجود در شرکت پژوهش و فناور ی پتروشیمی در واحد اراک به ظرف یت ۱۰۰ تن در سال استفاده گردید. ابتدا با مطالعه نمودار جریانهای فرایندی, منابع انرژی گرم و سرد خارجی مشخص گرد یده و جدا شدند. سپس جریانهای فرایندی سرد و گرم مشخص شده و دما ی ورودی و خروجی آنها مشخص گرد یدند. پس از این مرحله با استفاده از تکنولوژی پینچ مقدارDTmin,opt محاسبه شده و درنهایت شبکه مبدلها ی حرارت ی طراحی گرد ید. مشخص گرد ید که در شبکه مذکور فقط تعداد ۶ عدد مبدلها ی حرارتی فرا یندی موجود است که با افزودن آنها مقدار استفاده از جر یانها ی سرد خارج ی ۱۵ % و جریانها ی گرم خارجی ۱۲ % کاهش م ی یابد که ا ین نسبت با افزا یش ظرف یت واحد ن یز ثابت خواهد ماند ولی افزایش ظرفی ت واحد در کاهش مدت زمان بازگشت سرما یه دارا ی تاث یری مهم می باشد . در نها یت مدت زمان بازگشت سرما یه برا ی ظرفیتهای ۱۰۰- ۱۰هزار تن در سال محاسبه شده و مشخص گرد ید که مدت زمان بازگشت سرما یه برا ی واحد۱۰۰ هار تن در سال ۱/۷ سال می باشد.