سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا جهان بخشیان داوران – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان،
مرضیه شیخ حسینی لری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین شاهسوند حسنی – هیات علمی بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

از بین رفتن مراتع در اثر خشکسالی و شوری و وجود بیابان ها و اراضی شور و قلیا نیاز به احیا مراتع و بیابان زدایی با روش های نوین کشاورزی پایدار را می طلبد . یک روش استفاده از گیاهان مقاوم به تنش های شوری و خشکی از جمله لاین های جدید و چند ساله گندم تریتی پایرم است . در این مطالعه وضعیت رشد و پتانسیل مرتعی ۱۰ لاین تریتی پایرم در مقایسه با ۵ رقم گند م نان و ۵ رقم تریتیکاله به مدت چهار سال در قالب طرح کاملا تصادفی نامتعادل در استان کرمان بررسی شد . نتایج نشان داد که تفاوت معن ی داری بین لاین های تریتی پایرم از نظر رشد، عملکرد و علوفه با یکدیگر و با ارقام گندم نان و تریتیکاله وجود دارد . قابلیت رقابت بیشتر لاین های تریتی پایرم با علف های هرز در مقایسه با، گندم نان و تریتیکاله کاملا محسوس بود به طوری که در پایان سال چهارم ارقام گندم و تریتیکاله به طور کامل حذف شدند. ۳- چند ساله بودن و رها کردن لاین های تریتی پایرم از سال دوم تا چهارم آزمایش و شکنندگی محور س نبله از دلایل عمده بقا و توان مرتعی آنها در مقایسه با گندم و تریتیکاله میباشد . ۴- جهت بررسی پتانسیل مرتعی مولتی لاین های فیزیکی حاصل از این آزمایش چهارساله نیاز به مقایسه آنها با برخی گندمیان مرتعی در سطوح وسیعتر مراتع می باشد تا بتوان نسبت به پیشنهاد قطعی تریتی پایرم به عنوان یک گیاه مرتعی جدید در اراضی با تنش های شوری و خشکی اقدام نمود.