سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هاله امیری – دانشجوی دکتری آب شناسی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
عزت اله رئیسی – عضو هیئت علمی گروه آب شناسی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

سفره های کارستی اکثر توسط مدل های محیط متخلخل معادل و مدلهای تخلخل دو گانه که بر اساس قانون دارسی می باشند. شبیه سازی شده اند. در این تحقیق برای اولین بار در ایران ، یک سفره کارستی بوسیله مدل دو گانه محیط متخلخل- مجاری کارستی و با استفاده از مدل (CAVE) که اخیرا توسعه یافته، شبیه سازی می شود. آب کارستی از محیط متخلخل (سیستم درزه و شکاف) به شبکه ای از لوله ها(سیستم مجاری) جریان می یابد. جریان در محیط متخلخل بر اساس قانون دارسی و در شبکه مجاری بر اساس معادله دارسی- ویزباخ می باشد. مدل پیشنهادی برای حضور آبگیر جشمه قمپ واقع در ۹۰ کیلومتری جنوب شیراز، بکار برده می شود. سد تنگاب در حال حاضر در حوضه آبگیر چشمه قمپ در دست احداث می باشد. مدل برای یک دوره زمانی ۳۰ روزه واسنجی شد. سری زمانی سطح آب در پیزومترها و دبی چشمه قمپ اندازه گیری شده با داده های شبیه سازی شده مطابقت دارد. مدل برای یک دوره زمانی ۴۶ روزه صحت سنجی شد، که دلالت بر دقت نسبی آن دارد. مدل کالبیره شده CAVE ، به منظور پیش بینی فرار آب از مخزن سد تنگاب تحت شرایط تراز آب نرمال پس از احداث سد بکار برده شد. نتایج نشان می دهد که فرار آب از محیط متخلخل و از مجاری واقع در زیر سطح آب کنونی قابل ملاحظه نمی باشد. فرار گسترده آب ممکن است پس از احداث سد رخ دهد البته اگر مجاری واقع بین سطح آب زیرزمینی کنونی و تراز نرمال آبخزن، به خوبی مسدود نشده باشد و یا در خارج از پرده تزریق شده باشند. توصیه می گردد که موقعیت مجاری کارستی توسط مطالعات وسیع هیدروژئولوژی کارست تعیین و به دنبال آن، احداث قابل اعتمادی از پرده تزریق مناسب انجام گیرد.