سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهرام علیزاده – دکتری زمین شناسی نفت کاربردی
سیدحسین حسینی – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت
هرمز قلاوند – دانشجوی دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی

چکیده:

امروزه استفاده از دستگاه پیرولیز راک ایول و نتایج حاصل از آن جهت تعیین و تفسیر خصوصیات واحدهای حوضه های رسوبی بسیار متداول می باشد هدف ازاین مطالعه بررسی توان هیدروکربن زایی سازند سرگلو در میدان نفتی مسجد سلیمان می باشد. بدین منظور تعداد ۳۴ نمونه منتخب از چاههای ۳۰۹ ، ۳۱۰ ، ۳۱۲ و ۳۱۶ که در شرق ، غرب و مرکز این میدان واقع شده اند توسط دستگاه راک ایول ۶ مورد آنالیز قرار گرفتند.