سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین امیرخانی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران
منصوره حورعلی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، دستیار علمی دان

چکیده:

در پژوهش حاضر، پتانسیل کارآفرینی پرستاران در بیمارستان ولیعصر (عج) زنجان و عوامل فردی و شخصی مرتبط با آن در سال ۱۳۸۵ مطالعه و تعیین شد. نمونه های پژوهش شامل بیمارستان شاغل در بیمارستان ولیعصر (عج) زنجان بود که از بین ۳۰۰ نفر حجم نمونه، ۲۰۰ نفر طبق روش نمونه گیری کوکران انتخاب شدند، سپس پرسشنامه جامع کارآفرینی مبتنی بر طیف لیکرت (کاملا مخالف، مخالف، بی نظر، موافق، کاملا موافق) تدوین و تهیه گردید که پایایی فرضیه های آن بر اساس آلفای کرونباخ (α=۰/۷۹) بدست آمد. پس از توزیع پرسشنامه بصورت تصادفی ساده در بین افراد نمونه، ۱۸۰ پرسشنامه جمع آوری گردید. جهت انجام مساحبات آماری از برنامه نرم افزاری spps، آزمون همبستگی، آزمونهای آماری Anova و t-test استفاده شد در تجزیه و تحلیل آزمون مشخص شد که بین عوامل فردی پرستاران (سن، جنس، مدرک تحصیلی، سابقه کار) با کارآفرینی رابطه معنی دار بدست نیامد ولی بین عوامل شخصیتی پرستاران (ریسک پذیری، تمایل به خلاقیت، عزم و اراده، نیاز به توفیق، استقلال طلبی) با کارآفرینی رابطه معنی دار حاصل شد با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود دوره های کارآفرینی برای تمامی پرستاران علاقمند و داوطلب بدون توجه به سن، جنس، مدرک تحصیلی، سابقه کار برگزار میگردد. همچنین پرستاران دارای منش شخصیتی با عزم و اراده ریسک پذیری بالا، شناسایی و در اولویت، شرایط مساعد برای کارآفرینی آنها را ایجاد نمود.