سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسام وطن دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
امیر خسروجردی – استادیار گروه سازه های آبی (آبیاری) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
محمدرضا کاویانپور – استادیار دانشکده عمران، گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی

چکیده:

سازه های آبی که با تلاطم شدید جریان روبرو می باشند عمدتا تحت تاثیر این آشفتگی با وقوع نوسانات فشار نیز روبرو می گردند که منشا بسیاری از صدمات وارد بر سازه از جمله کاویتاسیون و ارتعاش و تخریب آن می باشند. تحقیق حاضر برگرفته از مطالعات بر روی نوسانات فشار در سازه پرتآب کننده جامی ناشی از نتایج مدل آزمایشگاهی بر روی سرریز سد سهند می باشد که در موسسه تحقیقات آب ایران ساخته و مورد آزمایش قرار گرفته است در این مدل برداشت اطلاعات در سه منطقه میانی، راست و چپ پرتآب کننده جامی با سه دبی ۸۰۰ و ۱۵۱۰ و ۱۸۵۰ متر مکعب بر ثانیه (درمقیاس واقعی) انجام گرفته است این مطالعه در نهایت با بررسی های آماری نوسانات فشار همراه گردیده که در طراحی سازه ای و هیدرولیکی پرتآب کننده های جامی قآبل استفاده خواهد بود. برای پیش بینی رفتار نوسانات در سازه با برازش داده ها با توزیع نرمال استاندارد معادله اصلاح شده توزیع نرمال برای ارزیآبی آماری این نوسانات مورد استفاده قرار داد.