سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسلام کاشی – دانشجوی دکتری گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، د
فرهاد شهرکی – عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، دا
امین بهزادمهر – عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
سعیده محبی نیا – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف، تهران، د

چکیده:

خروج و پخش ناگهان ی گازهای سمی در صنایع فرایندی، همیشه از خطرات مهم برای سلامت عمومی کارکنان و ساکنین مناطق نزدیک آنها بوده و از نظر ایمن ی، کارخانجات صنعتی باید مراقب این موضوع باشند. در شبیه سازی فرایند پخش، به منظور تجزیه و تحلیل ریسک، مواجهه با پدیده اغتشاش بوجود آمده در مناطق ی که موانع و زبر ی زیادی دارند، یک پدیده عمومی می باشد که مدلهای قدیمی پخش گاز، توانایی مقابله با آن را ندارند. در این مقاله از کد دینامیک سیالات محاسبات ی ۱۰به Ansys CFXعنوان ابزار ی قدرتمند در شبیه سازی پدیده های انتقال، استفاده شد. تطابق نسبی نتایج شبیه سازی با داده ها ی تجرب ی نشانداد کهCFDقادر به تخمین های مناسب در زمینه پخش گاز می باشد.