سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رزگار محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
حبیب حکیم زاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

چکیده:

آب شستگی ، در اثر فرسایش بستر توسط جریان آب و حمل مواد بستر توسط نیرویی که این جریان به مواد بستر وارد می کند بوجود می آید. آب شستگی با گذشت زمان، اطراف پایه و زیر پی را خالی می نماید و باعث ناپایداری و در نهایت انهدام سازه می گرد. لذا پیش بینی آب شستگی و روشهای کاهش آن اهمیت فراوانی دارد. در مقاله حاضر مدل فیزیکی پایع عای استوانه های در مقاطع متفاوت (دایره، بیضی، مستطیل، ترکیبی) و شرایط مختلف آزمایشگاهی موردمطالعه قرار گرفته و نتایج حاصل با نتایج آزمایشگاهی گزاش شده مقایسه گردید که در نهایت با بدست آوردن ضرایب مختلف موثر در آب شستگی ، فرمولی جهت پیش بینی آب شستگیپیشنهاد شده است.