سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کمال حداد – بخش مهندسی هسته ای دانشگاه شیراز
احمد پیروزمند – مرکز تحقیقات ایمنی هسته ای دانشگاه شیراز، ایران
کاظم طهماسبی – بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

گرادیان دمای بالا، در قرص سوخت از مشخصه های راکتورهای قدرت است. چنانچه دماهای نقطه ای بالایی حادث شود گرادیان دما تغییر یافته و ممکن است باعثخرابی غلاف سوخت گردد. این پدیده بنام اموبا (Amoeba) شناخته شده است. در این مطالعه اثر آموبا از طریق پدیده ترانسپورت جابجایی جامد یون اکسیژن در یک هسته سوخت UO2 و جریان گاز CO از طریق یک محافظ پیرو کربن (PyC) که هسته را احاطه نموده بررسی شدئه است. برای ساده سازی مدل، از هندسه استوانه ای استفادهگردید. نتایج نشان می دهد که نه تنها گرادیان غلظت یون اکسیژن بلکه گرادیان دما با اثر منفی در انتقال دما برای یون اکسیژن، باعث پدیده آموبا در ذرات سوخت UO2 می شوند.