سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین گودرزی – کارشناس ارشد صنایع مهمات سازی و متالورژی تهران، پژوهشکده مهام
مردعلی یوسف پور – دانشجوی دکترای صنایع مهمات سازی و متالورژی تهران، پژوهشکده مهام
فیض ا… رحیمی – کارشناس صنایع مهمات سازی و متالورژی تهران، پژوهشکده مهام
احمدعلی آماده – استادیار گروه مهندسی متالورژی ومواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

لکه های قرمز ایجاد شده بر سطوح برنجی از جمله عیوبی هستند که بعد از فرایندهای کشش عمیق، آنیـل و اسـیدشویی نمایان می شوند . این لکه ها بر خواص مکـانیکی قطعـات تـأثیری نداشـته و فقـط ظـاهر سـطحی را ناآراسـته می نمایند . این تحقیق چگونگی ایجاد این لکه ها و نحوه کاهش آن ها و تأثیر عواملی از قبیل روغن های روانکـار جهت انجام کشش عمیق، تمیزکاری سطحی، شرایط آنیـل و اتمـسفر آن و شـرایط محلـول شستـشوی اسـیدی را مورد بررسی قرار می دهد .
استفاده از روش های آنالیز SEM ، EDX و XRD نشان داد که ماهیت لکه های قرمـز از ترکیبـات مـس و اکـسید آن می باشد . ًعموما پرهیز از وجود روغن های روانکار باقی مانده بر سطوح، استفاده از اتمسفر محافظ در شـرایط آنیل و پرهیز از دمای بالای آنیل و کنترل غلظت های مس، روی و آهـن در وان اسـید شـویی از عوامـل مـؤثر در کاهش میزان لکه های قرمز مشخص شدند