سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بیژن گشایشی – شرکت مهندسی باسکو
سیروس احمدی توسی – شرکت مهندسی باسکو
علی معانی – شرکت مهندسی باسکو

چکیده:

نصب خازن در سیستمهای توزیع علی رغم کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ، موجب بروز پدیده هایی همچون گذراهای شدید کلیدزنی و پدیده تشدید در شبکه توزیع می- گردد که علاوه بر تاثیر منفی روی شاخصهای کیفیت توان، بر روی تجهیزات نصب شده در شبکه و بارهای حساس متصل به آن نیز اثرات مخربی داشته و در موارد متعددی چنانچه در گزارشات بهرهبرداران شبکههای توزیع آمده است موجب ترکیدن خازنهای نصب شده میشود. به همین منظور در انتخاب محل و مقادیر خازنهای نصب شده در شبکه، علاوه بر کاهش تلفات، هزینه و بهبود پروفیل ولتاژ، کاهش اثر پدیدههای فوق تا حد استاندارد نیز میبایست در نظر گرفته شود. در مطالعات کیفیت توان، طیف امپدانس نقاط کاندید نصب خازن بدست آمده و با بررسی آن، امکان وقوع تشدید سری و موازی در شبکه مشخص و در صورت وجود مشکل با تغییر محل یا اندازهی بانکهای خازن، از عواقب بعدی جلوگیری میشود. در این مقاله، پس از بررسی تاثیر نصب خازن در طیف امپدانس نقاط مختلف شبکه، ضرورت استفاده از مدلهای هارمونیکی در مطالعات خازنگذاری شبکه های توزیع نیرو تبیین و نتایج اجرای این مطالعات روی فیدرهای فشار متوسط یک نمونه واقعی ارائه میشود.