سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدنعیم امامی – دانشجوی دکتری زمین شناسی(پترولوژی) دانشگاه اصفهان
محمود خلیلی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
موسی نقره ئیان – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

مجموعه سنگهای آتشفشانی – رسوبی شمال شهرکرد با سن منتسب به ژوراسیک دربخش مرکزی پهنه زمین ساختی سنندج – سیرجان قرارگرفته است.سنگهای آتشفشانی همراه با رخنمونهایی ازسنگهای نفوذی بصورت استوک ونیز سنگهای نیمه عمیق جوانتر به فرم دایک مهمترین عضو های آذرین تشکیل دهنده این مجموعه بوده که طبق شواهد صحرایی دربین گری واکها ، اسلیتها وشیلهای ژوراسیک بصورت همزمان ویا بااندک زمانی تاخیر جایگزین شده اند. بررسیهای صورت گرفته حاکی ازآن است که بیش از ٩٠ درصد ازسنگهای آذرین رخنمون یافته درمنطقه تحت تاثیر
دگرسانی گرمابی ضعیف تا متوسط (پهنه های پروپیلیتی تا آرژیلیک متوسط) قرارگرفته اند وهمین امر موجب تغییراتی درترکیب شیمیایی سنگها وبه ویژه نوساناتی درالگوهایعناصر نادر خاکی (REE)گردیده است.بنابراین میتوان سنگشناسی غالب دراین منطقه را متابازالت نامید. دراین مقاله ضمن معرفی پدیده ها وپهنه های دگرسانی شکل گرفته دراین ناحیه به تغییرات ژئوشیمیایی ناصر اصلی ونادرخاکی درپهنه کلریتی وسریسیتی نگاه ویژه ای خواهیم داشت.