سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صادق قبادی بیستونی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی دانشگاه هرمزگان
مسعود دهقان – عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان

چکیده:

دراین مقاله ابتدا زمین شناسی، منشاء ساختار ،مشخصات فیزیکی و وجود گسلهای فعال منطقه و تراز سطح آب زیرزمینی که خود ازعوامل اصلی وقوع پدیده روانگرایی هستند مورد بررسی قرارگرفته است .سپس پتانسیل روانگرایی خاک منطقه موردبررسی قرا رگرفته و با استفاده ازداده های میدانی و آزمایشگاهی منطقه مقایسه ای با داده های حاصل ازوقوع روانگرایی درامریکا ،ژاپن و چین صورت گرفته است .درادامه باتوجه به خاک ماسه ای ریزدانه دار منطقه ابتدا نتایج تحقیقات Prakash و… ارائه شده است و سپس تاثیرات ریزدانه ها برمقاومت روانگرایی خاکهای منطقه مورد بررسی قرار گرفته است .