سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عیسی شوش پاشا – استادیار دانشکده فنی دانشگاه مازندران
محمودرضا خوشنویس زاده – کارشناس ارشد عمران دانشگاه مازندران
نادر روشن – مربی گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه مازندران

چکیده:

خرابیهای ناشی از زلزله را می توان بوجود آمدن ترکها و شکافها، حرکتهای غیر طبیعی، نشستهای نامساوی سازه ویا کاهش مقاومت خاک نام برد . کاهش مقاومت خاک در زمینهای ماسه ای، ناشی از افزایش فشار آب منفذی حاصل اززلزله (روانگرایی)، می باشد. وجود ماسه با دانه بندی بد، تراکم کم و بالا بودن سطح آب زیرزمینی و نیز لرزه خیزی حاشیه جنوبی دریای خزر احتمال بروز این پدیده را در این ناحیه تشدید می کند . به منظور کاهش امکان وقوع روانگرایی یا وارد کردن تاثیر آن بسته به ابعاد، اهمیت و اقتصاد مسئله شیوه های مختلفی استفاده می شود که یکی از آنها اعمال ضرائب کاهنده بر روی ظرفیت باربری مجاز خاک می باشد.دان ه بندی در ، SPT در این تحقیق، با بهره جستن از ضوابط آئین نامه زلزله ژاپن و با ا نجام آزمایشات نفوذ استاندارد چندین نقطه تا عمق ۲۰ متر اقدام به برآورد پارامترهای ژئوتکنیکی و پتانسیل روانگرایی منطقه گردیده و در نهایت ضریب ۳ متر و ۵ تا ۹ متر / کاهنده ظرفیت باربری مجاز خاک تعیین شده است . نتایج حاصله شان می دهند که، در اعماق ۲ تا ۵۰ برای ظرفیت باربری می توان پی مطمئن / احتمال وقوع این پدیده وجود دارد و با در نظر گرفتن ضریب کاهنده ۳۳طرح نمود