سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر خبازی – گروه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
ماشاا… خامه چیان – گروه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم اصغری – گروه زمین شناسی، دانشگاه تبریز

چکیده:

روانگرایی خاک آسی بهای بزرگی به ساختمانهای بنا نهاده شده بر خاک وارد میکند. این پدیده در اثر از بین رفتن مقاومت خاک اتفاق م یافتد. از دست مقاومت خاک ممکنست در خاکهای ماس های سست در اثر افزایش فشار آب منفذی اتفاق م یافتد. روانگرایی تحت تأثیر دو عامل قرار دارد؛ طبیعت لرزه (شدت و دوره) و مصالحی که خطر روانگرایی در آنها وجود دارد. نوع دان هبندی خاکهای مسیر تونل متروی تبریز که بخشی از رسوبات آبرفتی نهشته شده در دشت تبریز هستند و عمق آب زیرزمینی در نقاط مختلف شهر و شرایط لرز های موقعیت شهر تبریز لزوم بررسی پدیده روانگرایی را در خاکهای مذکور نشان م یدهد. بر این اساس مطالعه پدیده مذکور در خاکهای مسیر تونل مترو با توجه به شرایط زمی نشناسی مهندسی و انجام محاسبات صورت گرفته و احتمال وقوع
روانگرایی در قسم تهای مختلف مسیر تونل بررسی شده و نقاط دارای خطر روانگرایی مشخص شدند.