سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم بروشکه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
رضا سکوتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
مجید منتصری – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه ( مهندسی آب و آبیاری )
افشین قهرمانی – کارشناس مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد کشاورزی آ – غ

چکیده:

سیل یکی از خطرات طبیعی است که مهاریا کاهش زیان های ناشی از آن برنامه ریزی ویژه ای می طلبد ، مرحله نخست برای کنترل سیلاب شناخت مناطق سیل گیر و درجه بندی این مناطق از لحاظ میزان خطر سیل گیری است تا براساس نتایج مطالعه، زیان های ناشی از وقوع سیل را در کا ربری های مخلف به حداقل ممکن کاهش داد . دراین تحقیق با استفاده ازتفسیر تصاویر ماهواره ای TM و Google Earth و بررسی ژئومورفولوژی و فیزیوگرافی عوارض موجود در سطح زمین و سابقه تاریخی وقوع سیل ، مناطق سیل گیر شناسایی و پهنه های سیل گیر در چهار کلاس خطر زیاد ،متوس ط ،کم و فاقد خطر طبقه بندی شده اند . نتایج تفسیر تصاویر ماهواره ای نشان داد که در منطقه مورد مطالعه ۲۷۵۴/۸ هکتار با خطر پذیری زیاد، ۵۲۹۲ هکتاربا خطر پذیری
متوسط و ۳۰۴۱/۸۵ هکتار با خطرپذیری کم و ۸۷۴۸۲ هکتار بدون خطر پذیری طبقه بندی شده است . نتایج تحقیق گویای این واقعیت است که بهره گیری از تصاویر ماهواره ای برای مناطقی که فاقد آمار و اطلاعات کافی در خصوص پدیده سیل است بسیار مفید بوده و با تفسیر تصاویر با وضوح بالا می توان پهنه های آسیب پذیر از سیل را شناسایی و طبقه بندی نمود ، یا برای برآورد میزان خسارت سیل بعد از وقوع آن اطلاعات ذیقیمتی را در حد اقل زمان بدست آورد .