سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صفیه دعاخوان – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ای
سید عبدالکریم حسینی راوندی – استاد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
علی اکبر قره آغاجی – دانشیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
سید مجید مرتضوی – دانشیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:

نفوذ خودبخودی مایع در شبکه الیاف به خاطر نیروهای مویینگی می باشد. در یک ساختار لیفی، فضای بین الیاف به شکل مویین ها بوده که می توانند توسط مایع اشغال گردند . این مویین ها در نخهای دارای فیلامنتهای ممتد تحت کشش، خیلی بهتر از نخ های دارای الیاف کوتاه تاب دار تعریف می شوند و مایعات می توانند بطور خودبخودی، به خاطر فشار مویینگی به درون این ساختارها نفوذ کنند . آنالیز جریان مویینگی، یعنی نفوذ خودبخودی مایع، با ساختار نخ هماهنگی بیشتری دارد . کنترل سینتیک نفوذ مویینگی در منسوجات، در اکثر عملیات نساجی مانند تکمیل، رنگرزی، چاپ، پوشش دهی و در فرایند کامپوزیت از ضرورت عملی برخوردار است . سیستم تجربی، براساس آنالیز تصاویر گرفته شده توسط دوربین دیجیتالی، درطی صعود مویینگی مایع رنگی به درون نخ می باشد . به منظور انجام آزمایشات مویینگی، نخ های مغزی -غلاف نایلون -پنبه انتخاب شدند . این نخ ها دارای غلاف پنبه با نمره یکسان و مغزی مولتی فیلامنت نایلون با تعداد فیلامنت مختلف می باشند. این نمونه نخ ها تحت شرایط کشیدگی اولیه مختلف جزء مغزی و تاب مختلف نخ مغزی -غلاف تولید شدند .برای مشاهده ارتفاع آب نفوذ یافته، محلول رقیق رنگینه استفاده شد . ناهمگنی فضای بین الیاف به اختلاف سرعت جریان مویینگی مایع در طول نخ و در سطح مقطع نخ رهنمون می شود. به دلیل اثرات ناهمگنی منافذ، جهت بدست آوردن ارتفاع صعود مایع در هر لحظه، از میانگین سطوح مختلف مایع در نقاط مختلف سطح مقطع استفاده شد . همچنین تفاوت در کیفیت ساختار منافذ در دو جزء مغزی و غلاف به اختلاف ارتفاع صعود مایع در دو جزء، به خصوص در زمان های انتهایی فرایند منجر گردید . سرعت نفوذ رنگینه و آب در زمان های اولیه صعود مایع تقریباً یکسان بود. در زمان های طولانی تر، اختلاف سرعت نفوذ رنگینه و آب به درون ساختار نخ قابل محسوس بود، بطوری که پدیده کروماتوگرافی برای برخی از نخها در زمانهای انتهایی آزمایش آشکارا مشاهده شد.