سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امید جهانیان – دانشجوی دکترای تبدیل انرژی
سیدعلی جزایری – استادیار دانشکده مکانیک
رضا ابراهیمی – استادیار دانشکده هوافضا

چکیده:

در این تحقیق، یک موتور اشتعال جرقه ای با سوخت گاز طبیعی ، مدلسازی ترمودینامیکی شده است. مدلسازی به شیوه دو ناحیه ای (سوخته و نسوخته) و با در نظر گرفتن سینتیک شیمیایی سوختن متان شامل ۲۰ واکنش و ۱۵ گونه شیمیایی انجام شده است. دمای شعله، آدیاباتیک و غلظت گونه های شیمیایی در ناحیه شعله تعادلی فرض شده است. تمرکز بر روی ناحیه نسوخته بوده است تا شرایط ایجاد ضربه در آن بررسی شود. برای پیش بینی ضربه از «معیارپارامتر مشخصه ضربه» (Knock Criterion) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش آوانس جرقه ونسبت تراکم، همچنین افزایش درصد رطوبت هوای ورودی، احتمال بروز ضربه در موتور کاهش می یابد، به عبارت دیگر هر عاملی که باعث افزایش طول دوره احتراق شود، احتمال بروز ضربه را کاهش خواهد داد.