سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علی آبادی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا فضلعلی – عضو هیئت علمی دانشگاه اراک
حامد رفیعی –
جلال شبان طاهری محسن دانشور –

چکیده:

یکی از عواملی که باعث کاهش عملکرد پیل سوختی می شود پدیده قطبش غلظتی است .هنگامی که واکنش دهنده ها در آند و کاتد واکنش می د هند،باید توسط واکنش دهنده های تازه جایگزین شوندتا واکنشها ادامه یابند .معمولا عمل جایگزینی سریع وفوری نیست ودر نتیجه غلظتها در توده محلول و سطح الکترود با هم تفاوت پیدا می کنند . تفاوتی را که از اختلاف غلظت ناشی از فرآیند انتقال جرم درون پیل به وجود می آید ق طبش غلظتی می نامند . سه منبع تلفات ناشی از فرآیند انتقال جرم را می توان تشخیص داد که عبارتند از ۱ – پخش توده جریان در سطح پیل ۲ – عبور یونهای اکسیژن از میان الکترولیت (همچنین انتقال الکترون را نیز شامل می شود ) ۳ – انتقال واکنش دهنده ها ومحصولات از میان الکترودها .که در این مقاله به بررسی روابط موجود جهت پیش بینی این قطبش می پردازیم .