سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریدون خسروی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی – بخش مهندسی عمران دانشگاه امام حسین
محسن سلیمان دهکردی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک سنگ دانشگاه باهنر کرمان
مهدی یوسف نصیری – کارشناس ارشد مکانیک سنگ دانشگاه تهران
مهدی حشمت پور – کارشناس ارشد مهندسی عمران دانشگاه امام حسین

چکیده:

لهیدگی به همگرایی شدید وابسته به زمان در اطراف تونل اطلاق می شود . در این مقاله به بررسی این پدیده در اطراف تونل امام زاده هاشم پرداخته شده است . جهت بررسی این موضوع از روشهای نیمه تجربی و همچنین از روشهای عددی استفاده شد و مشخص گردید که در سازند شیل و ماسه سنگ شمشک احتمال وقوع این پدیده بسیار زیاد می باشد و در بقیه سازندهای مسیر تونل امکان وقوع این پدیده بسیار کم است که در تجربه حین اجرا نیز این پدیده تایید شده است .