سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته پورآصف – سازمان آب و برق خوزستان
رضا عبدالشاه نژاد – شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

چکیده:

پدیده میان بری عموماً در رودخانه های مئاندری دارای مقدار سینوسیتی زیاد رخ می دهد، در این رودخانه ها میزان سینوسیتی بالا سبب افزایش مقاومت در مقآبل عبور جریان شده و ظرفیت مجرا بخصوص در مواقع سیلآبی را کاهش میدهد. برای رسیدن به حالت تعادل پدیده میان بری صورت می گیرد. این مقاله به منظور بررسی شرایط لازم برای تشکیل میان بر با استفاده از برخی فاکتورهای تجربی تهیه شد. بدین منظور دو نسبت ضریب میان بری و فاکتور r/Q در رودخانه های شطیط، دز و کارون مورد محاسبه و ارزیآبی قرار گرفت. سرانجام مقادیر حاصله با نتایج بدست آمده از مطالعات پیشین مقایسه و تایید گردید.