سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشاد فرامرزی – شرکت برق منطقه ای فارس
ابراهیم فرجاه – دانشگاه شیراز
محمدعلی کریمی – شرکت برق منطقه ای فارس

چکیده:

در این مقاله سعی در شناخت و ارائه راه حل برای رفع مشکلات اخیر شبکه برق بوشهر ک ه باعث قطع ناخواسته بخشی از آن شبکه می گردد، ش ده است . در این رابطه با بررسی حوادث این شبکه و مقایسه آن با حوادث کشو رهای دیگر به آثار بروز پدیده فروپاشی ولتاژ پی می بریم . به منظور اثبات بروز این پدیده در شبکه برق بوشهر ابتدا روش تحلیل مدال که یک روش نسبتا " جدید برای تحلیل پایداری و فروپاشی ولتاژ است به وسیله رایانه و با نرم افزارهای نوشته شده به این منظور، مورد تحلیل و بر رسی قرار گرفته و سپ س به کمک آن امکان بروز ای ن پدیده در شبکه برق بوشهر مورد ارزیابی قرار می گیرد . سپس اثرات روشهای مختلف جلوگیری از پدیده فروپاشی ولتاژ به وسیله این روش مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و ضمن مقایسه نتایج بدست آمده با آنچه در عمل اتفاق افتاده است بهترین راه افزا یش پایداری ولتاژ در این شبکه و افزایش فاصله اطمینان از فروپاشی ولتاژ ارائه خواهد شد .