سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی احمدی – دانشجوی دکترای فرآوری مواد معدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد رنجبر – دانشیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

خصوصیات شیمی فیزیکی سطحی کانیها در سیستم سه فازی آب/کانی/هوا از پارامترهای مهم و تعیین کننده در فلوتاسیون مواد معدنی است. هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش پدیده های سطحی در سیستم فلوتاسیون آپاتیت است. در این راستا با استفاده از کشش سطحی محلولها و ترشوندگی کانی، رفتار سه نمونه کلکتور اسید چرب ASAM-S-17 ،ASAM-S-102 ،Procoll flo-ys20 متداول در فلوتاسیون فسفات بررسی میشود. تأثیر مقدارکلکتور pH و حضور یونهای کلسیم و منیزیم بر کشش سطحی محلولها با روش Wilhelmy plate و ترشوندگی با اندازه گیریهای زاویه تماس آپاتیت تحت شرایط مختلف بررسی و ارزیابی میگردد. با وجود شباهت و نزدیکی ویژگیهای کلکتورها، نتایج تحقیق نشان میدهد که کلکتور Procoll flo ys20تا حد زیادی به یونهای کلسیم و ASAM-S- 17 تا حدودی به یونهای منیزیم حساس است و این کلکتورها در حضور یونهای مذکور تشکیل رسوب کلوئیدی سفید رنگی میدهند که موجب کاهش غلظت مفید کلکتور و کارآیی جدایش در فرآیند فلوتاسیون میشود، همچنین برای هر سه نوع کلکتورمشخص شد هنگامیکه غلظت افزایش مییابد ابتدا زاویه تماس روی سطح کانی آپاتیت زیاد، سپس در غلظتهای بالاتر،کاهش مییابد که ممکن است به علت تشکیل لایه های بعدی جذب روی سطح کانی باشد. همچنین، مشخص شد که pH نقش مهمی بر ترشوندگی آپاتیت دارد.