سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید واثقی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی و علم مواد – دانشگاه صنعتی شریف
عباس اکبرزاده – استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد – دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا اسلامی – کارشناس شرکت فولاد آلیاژی ایران

چکیده:

در محدوده انجام کار داغ کاهش تنش سیلان با ا فزایش درجه حرارت و کاهش نرخ کرنش نتیجـه وقـوع پدیده های ترمیم دینامیکی است . در درجـه حـرارت هـای بـالاتر نیـ ز افـزایش درصـد کـربن محلـول در آستنیت منجر به کاهش استحکام فولاد می گردد . نتیجه عملکرد این مکانیزم ها سـبب افـزایش داکتیلیتـه داغ فولاد ها می شود . حضور شبکه ک اربیدی اولیه حین انجماد یوتکتیـک در فولادهـای هایپریوتکتیـک آلیاژی می تواند موجب کاهش شدید داکتیلیته داغ این فولادها شود .
در این پژوهش تاثیر مورفولوژی و نحوه توزیع ذرات کاربیدی بر منحنی های تنش -کرنش بدست آمـده از آزمون کشش داغ برای یک نوع فولاد ابزار بررسی ش ده است . بـا افـزایش درجـه حـرارت ، بازیـابی و تبلورمجدد دینامیکی نقش بزرگتری ایفا می کنند بطوریکه رشد ترک در طول مرز دانه ها به تعویـق افتـاده و منجر به افزایش داکتیلیته می شود . همچنین محاسبات نشان می دهد که در درجه حرارت های بالا انـرژی اکتیواسیونلازم برای ترمیم دینامیکی از حالت ریخته شده به حالت کار شده کاهش می یابد