سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد نادی فتح – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه بیرجند
ابراهیم غلامی – گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

گسل اسفندیار که به عنوان یکی از شاخه های اصلی پهنه گسلی نایبند است ،در بخش خاوری بلوک لوت وبخش شمالی گسل نایبند قرار دارد .گسل اسفندیارگسلی تراستی مورب با مولفه ی امتدادلغز با شیب به سمت شرق در دامنه ی غربی کوههای اسفندیار مسبب بسیاری از زلزله های اخیر در بخش شمالی پهنه گسلی نایبند شده است. در طول این گسل شواهد ریخت زمین ساختی قابل توجهی دیده م یشود که بیانگر فعالیت های امروزی این گسل م یباشد. با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست و نقشه های توپوگرافی رقومی منطقه و برداشت های صحرایی شاخصهای ریخت زمین ساختی ( %facet ، smf ، S ، vf ) با مقادیر میانگین ۰/۵۹۳ ،۱/۳۱ ،۱/۲۸،۷۸% برای منطقه مورد نظر بدست آمده است. دراین مقاله با استناد بر شاخص های دگ رریختی و داده های لرزه ای در سه بخش جنوبی، میانی وشمالی گسل اسفندیار، این گسل به عنوان بخش جدا از نایبند معرفی میشود.