سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین ابوالقاسمی – دانشگاه تهران- دانشکده فنی-گروه مهندسی شیمی
معصومه حاجی کریمیان – دانشگاه تهران- دانشکده فنی- پردیس

چکیده:

بررسی پدیده وارونگی فازی از جمله پارامتر های بسیار مهم در سیستم های استخراج مای ع- مایع می باش د، به گونه ای که دانستن زمان وقوع این پدیده از مهمترین الگوهای طراحی می باشد.
در این تحقیق به منظور بررسی پدیده وارونگی از یک سیستم مجهز به همزن با د ور متغیر استفاده شده اس ت. که تعداد ١٩ آزمایش توسط یک سیستم شیمیایی استاندارد تولوئن / آب انجام گردیده. در این آزمایشات اثر دور همزن و نسبت حجمی فاز پراکنده (سبک) به فازپیوسته (سنگین) به طور همزمان مورد بررسی قرار گرفت. بطور کلی نتایج نشان داده است که با اف زایش نسبت حجم فاز پراکنده به فاز پیوسته احتمال وقوع پدیده وارونگی فازی، در دورهای بالاتر بیشتر می شود . البته بعد از یک نسبت حجمی بسته به شرایط عملیاتی عملاً پدیده وارونگی همواره وجود خواهد داشت.