سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم تراب مستعدی – گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
پریسا خدیوپارسی – گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
سیدمحمدعلی موسویان – گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

وارونگی فاز پدیده ای است که در آن فازهای پراکندگی مایع – مایع عوض می شود بدین صورت که فاز پراکنده به فاز پیوسته و فاز پیوسته به فاز پراکنده تحت شرایط مشخص شده با خواص سیستم، نسبتحجمی و انرژی ورودی تبدیل می شود. در این مقاله پدیده وارونگی فاز در ستون استخراج پاششی مورد بررسی قرار گرفته است. بطور کلی خواص فیزیکی فازهای آلی و آبی اثر چشمگیری بر وارونگی فاز دارند که در این مقاله بطور ویزه اثر تغییرات کشش بین سطحی فاز آلی و ویسکوزیته فاز آبی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با بکارگیری نازلهای با قطرهای گوناگون اثر قطر قطرات بر وارونگی فاز بررسی گردیده است. سیستمهای مورد بررسی در این پژوهش شامل تولوئن / آب، نرمال هگزان / آب و همچنین تولوئن / آب + گلیسیرین می باشد که در همه سیستم های یاد شده، دو فاز پراکنده و پیوسته کاملاً از یکدیگر اشباع می باشند. نتایج آزمایشهای صورت گرفته نشان داد کهتغییرات کشش بین سطحی فاز آلی و ویسکوزیته فاز آبی اثر چشمگیری بر وارونگی فاز در پراکندگی های (Q/W) و (W/O) دارند. همچنین به کارگیری قطرهای مختلف نازل نشان داد که افزایش قطر قطره در پراکندگی (O/W) کسر حجمی مورد نیاز را برای روی دادن وارونگی فاز افزایش می دهد.