سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد فروغی عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید، بخش مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اس
شیوا منصورزاده – استادیار بخش مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

شکل دهی هیدرولیکی مانند هیدروفرمینگ لوله ها به عنوان یکی از روشهای جدید شکل دهی با ابزار نرم در بسیاری از صنایع بویژه خودروسازی مورد توجه قرار گرفته است چروکیدگی به عنوان یکی از عیوب احتمالی د رفرایند هیدروفرمینگ محسوب می شود دراین تحقیق فرایند تولید چهارراهه به روش هیدروفرمینگ لوله مدلسازی و با استفاده از نرم افزار آباکوس (ABAQUS6.7) شبیه سازی شده است و تاثیر پارامترهای کلیدی نظیر فشار داخلی، تغذیه محوری، ضریب اصطکاک، شعاع فیلت روی پارامتر چروکیدگی بررسی شده است و با ایجاد یک شبکه عصبی به تعیین تاثیر پارامترهای موثر و پیش بینی پارامتر چروکیدگی پرداخته شده است که باعث کاهش هزینه مالی و زمانی فرایند می شود.