سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاوه کلاه گر آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد مواد ، سازمان صنایع هوافضا
حمید امیدوار – دکتری مواد ، اکول سانترال لیون، سازمان صنایع هوافضا
بهزاد طولمی نژاد – دانشجوی دکتری متالورژی ، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این پژوهش جهت برقراری ارتباط بین نفوذ پرتابی و پارامترهای گوناگون ساخت کامپوزیت های پلی استر – کولار از طراحی آزمایش تاگوچی بهره گرفته شد . اثرات پارامترهای مختلف شامل نوع الیاف ، نسبت لایه گذاری ، مقدار پرکنندهو ضخامت نمونه مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور ابتدا اثر تغییر عوامل بر کیفیت نمونه به روش رگراسیون چند بعدی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS فرموله گردید و سپس پارامترهای موثر بر توانایی ماده مرکب مذکور در برابر نفوذ پرتابی با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی و انجام آزمایش بالستیک بهینه گردید.نتایج نشان می دهد که مهمترین عوامل تاثیر گذار در مقاومت در برابر نفوذ پرتابی به ترتیب ، نسبت لایه گذاری با در صد تاثیر ۳۳٫۸۵ و ضخامت نمونه ها با درصد تاثیر ۳۰/۹۷بدست آمد . همچنین عوامل در نظر گرفته نشده و خطاهای احتمالی با درصد تاثیر ۰/۱۲۲ بدست آمدکه نشان دهنده دقت فوق العاده در انتخاب عوامل موثر است .