سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

عادل نعمتی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
علی کلایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
علیرضا جدایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

نزدیک به دو سوم زمینهای زیرکشت گندم کشور دیم می باشد و تنوع شرایط اقلیمی به همراه تغییرات میزان بارندگی ایجاب می کند که فعالیتهای تحقیقاتی برای اصلاح و معرفی ارقام گندم دیم صورت پذیرد . لذا به منظور توجیه سیاستگذاران درتخصیص اعتبارات کافی به امر تحقیقات کشاورزی ،لزوم تعیین بازده سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی احساس می شود . هدف از انجام این تحقیق نیز اولا " تعیینو سرداری با بهره گیری از نسبت ۲ بازده سرمایه گذاری در تحقیقات ارقام گندم دیم آذر NPV و B/C)، (IRR ثانیا " تعیین میزان پذیرش این نوآوری از سوی گ ندمکاران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)بوده است . اطلاعات این تحقیق به صورت داده های مقطعی در سال زراعی ۱۳۸۱-۱۳۸۰ توسطپرسشنامه و با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از ۲۷۳ گندمکار دیم در استانهای آذربایجان غربی , کرمانشاه و مرکزی جمع آوری گردید . نتایج تحقیق نشان داد میانگین نمرات پذیرش نوآوری برایهمه بهره برداران پذیرنده ارقام اصلاح شده بیش از بهره بردارانی بود که این ارقام را نپذیرفته بودند . تجزیه و تحلیل داده ها در تعیین شاخصهای بازده سرمایه گذاری نشان داد معیارهای B/C) و NPV ، (IRR با نرخهای تنزیل ۱۶ و ۲۰ درصد تحت شرایط مختلف دارای ارزشهای قابل قبول از نظر شاخصهای توجیه مالی هستند .