بررسی پرانتزبه عنوان یکی از علایم نگارشی 

 پرانتز

اعداد یا حروفی را که در ضمن نوشته برای نمایاندن تقسیم یا شمارش آمده ، در پرانتز می گذارند : به سه دلیل آن پیشنهاد را رد کرد : ( ۱ ) کبرسن ، ( ۲ ) بیماری مزاج ، و ( ۳ ) سختی مسافرت .

برای جمله های معترضه کمتر باید پرانتز را بکار برند ، مگر اینکه استعمال علامات دیگر سبب اشتباه شود، یا جملهٔ معترضه کاملا با اصل جمله ی ارتباط باشد: نظریه ای که به آن اشاره شد (صفحهٔ ۳۶) ظاهراً. . . آنیشتاین (کتاب ذکر شده) بر این عقیده است که …

 خط فاصله

خط فاصلهٔ معمولی ( به اصطلاح چاپخانه ها « شش پونت »)، و به ندرت پرانتز ،برای جدا کردن جمله هایی بکار می رود که از لحاظ منطقی و ساختمانی هر دو مستقل از یکدیگر ند ، مثال : اگر پرسیده شود – و البته در گفتن این مطلب هیچ قصد توهینی ندارم – که چرا پیروان دین مسیح این همه جنگ افروزی . . .

وقتی در جمله ای یافت کلمه با افزودن اضافهٔ توضیحی تکرار می شود، آنرا با خط فاصله ۶ پونت جدا می کنند ، مثال : در نظر وی اینها مهمترین منابع تاریخ است – تاریخ حوادث و اندیشه ها .

اجزاء تعریف کننده یا شمارنده جمله را میان دو خسط فاصله می گذارند . مثال : این اکتشافات – باروت ، ماشین چاپ ، قطب نما، و دوربین – همچون سلاحهای بود که علم کهن در برابر آن به زانو در می آمد .

جمله کوتاهی که در آخر مجموعه ای از جمله های جزئی بهم پیوسته آنها را خلاصه می کند ؛ به خط فاصله جدا می شود؛ مثال : صبح زود از خواب بر خاستن و در انه برای یگانه گزاردن، با دل باك قدم براه گذاشتن و در :ی کار رفتن ، در بندازار خلايق نبودن …اینهاست چیزهایی که می تواند معرف یک مسلمان واقعی باشد