سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سینا سوداگر – دانشجوی دکتری رشته طراحی کاربردی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فرهنگ هنرور – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
آنتونی سینکلر – استاد دانشکده مهندسی مکانیک و صنایع – دانشگاه تورنتو – کانادا

چکیده:

مدل تحلیلی پدیده پراکندگی از استوانههای همسانگرد عرضی غوطهور در سیال، نشان داده است که مواد همسانگرد عرضی نسبت به این پدیده دو نوع رفتار متفاوت را نشان میدهند . بر همین اساس این مواد به دو دسته نوع اول و نوع دوم تقسیم بندی شدهاند . بررسیهای انجام شده بر روی این دو دسته مواد از دیدگاه ریاضی و فیزیکی، دو رفتار متفاوت را در پدیده پراکندگی از استوانههای همسانگرد عرضی غوطهور در سیال نشان میدهد . در این مقاله به بررسی پدیده پراکندگی امواج از استوانههای همسانگرد عرضی نوع اول و نوع دوم جاسازی شده در محیط جامد پرداخته میشود . بدین منظور ابتدا مدل ریاضی پراکندگی امواج از استوانههای همسانگرد عرضی جاسازی شده در یک محیط جامد ارائه شده و سپس با رسم توابع فرم و نمودارهای فاز این مواد، به بررسی رفتار، خصوصیات و تفاوتهای این دو نوع ماده در پدیده پراکندگی امواج پرداخته میشود .