سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

انسیه حکیمی طوسی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
کورش جاودان – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نتایج مطالعه بر روی ویژگیهای گوناگون پراکندگی سالیتونهای توپولوژیک از موانعی به شکل چاه و سد در ۱+۱ بعد ارائه شده است. نتایج براساس سه مدل مختلف برای برهمکنش پتانسیل-موج سالیتوری Φ۴می باشند. در مدل اول پتانسیل به کمک تعریف متریک مناسب برای فضا-زمان به لاگرانژی سیستم اضافه شده است . این مدل در واقع تقریب پتانسیل ضعیف نسیبت عام است. مدل دوم تقریب بهتری از مدل اول میباشد. این مدل را برای اولین بار معرفی – کرده و نشان میدهیم قابلیتهای لازم را دارد . در مدل سوم پتانسیل به کمک تغییر یکی از پارامترهای جواب به معادله حرکت افزوده شده است. نتایج بر پایه شبیه سازیهای عددی وملاحظات تحلیلی است .