سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

پرییا اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در طی اجرای این پروژه، ۵ ایس تگاه مطالعاتی در نقاط مختلف رود خانه انتخاب شد . نمونه بـرداری هـا بـه صـورت فـصلی از پاییز ۸۳ تا تابستان ۸۴ با گراب آکمن و با سه تکرار انجام شد . هم چنین میزان مواد آلی نیز مورد بررسی قرار گرفت . در این پروژه ۹ گروه جانوری تفکیک و شمارش گردید . بررسی ها نشان داد که موجود غالب در رودخانه زاینده رود ، کـم تـاران اولیگوخت مـی باشـد کـه در تمـامی ایـستگاه هـا مـشاهده شـد و بـیش تـرین فراوانـی و زی تـوده را بـه خـود اختـصاص داد . شــیرونومیده پــس از کــم تــاران بــیش تــرین فراوانــی را داشــتند و حــداکثر زی تــوده تــوبی فیــسیده در تابــستان بــا میــانگین۴/۰۶ ± ۳/۷۱ گــرم در مترمربــع و حــداقل آن در زمــستان۰/۸۹ ± ۰/۵۴ گــرم در مترمربــع مــشاهده شــد و در بهــار زی تــوده
شیرونومیده با میانگین ۲/۲۴ ± ۲/۰۶ گرم در مترمربع حداکثر و در پاییز با میـانگین ۰/۳۳ ± ۰/۶۴ گـرم در مترمربـع در حـداقل خود قرار داشت . ارتباط زیادی بین مواد آلی و فراوانی موجـودات کـف زی در منطقـه بررسـی مـشاهده نگردیـد . تجزیـه و تحلیل داده ها بر اساس تجزیه واریانس و با بسته های نرم افزار SPSS و Excel انجام شد