سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
غلامعلی مظفری – دانشیار گروه جغرافیا طبیعی، دانشگاه یزد
مهدی نارنگی فرد – دانشجوی دوره دکترا جغرافیا طبیعی آب و هواشناسی، دانشگاه یزد
محسن فنودی – دانشجوی دوره دکترا جغرافیا طبیعی آب و هواشناسی، دانشگاه یزد

چکیده:
برآورد تغییرات مکانی و زمانی بارش در بسیاری از پژوهشهای آب و هواشناسی، منابع آب و کشاورزی گریز ناپذیر است.بنابراین به دلیل عدم پوشش کامل ایستگاههای بارانسجی و همدید، برآورد بارش در مناطقی که فاقد ایستگاه های اندازه-گیری بارش می باشند، امری ناگذیر به شمار میرود. روش های گوناگونی برای برآورد بارش وجود دارد از جمله می توان بهروشهای درونیابی و بکارگیری دادههای ماهوارهای اشاره کرد. در این پژوهش با هدف بررسی پراکنش مکانی، زمانی و روند بارش با بکارگیری دادههای ماهواره TRMM در قالب داده های زمانی ماهانه و سالانه در دوره زمانی ۱۶ ساله (۱۹۹۸-۲۰۱۳) با تفکیک مکانی ۰/۲۵×۰/۲۵ درجه دربرگیرنده بر ۲۶۱ گره و فنون زمین آمار پهنه بندی داده های بارشی روش های درونیابی کریجینگ معمولی (OK) به کمک نرم افزار ARCGIS 9.3 در استان سیستان و بلوچستان انجام پذیرفت. یافته های پژوهش بیانگر یک روند صعودی در میزان بارش سالانه است. که میانگین کمترین میزان بارش رخداده در استان با ۳۰ میلی متر مربوط به سال ۲۰۰۱ با و بیشترین میزان بارش با ۱۶۸ میلی متر مربوط به سال ۲۰۰۷ می باشد. همچنین میانگین الگوهای بارشی نشان داد یشینه بارشی (پهنه هم بارش ۳۴۰-۶۲۰ میلی متر) متعلق به مناطق شمالی و سپس ارتفاعات جنوبی استان در شهرستان سرباز و نیک شهر و ارتفاعات شهرستان خاش (پهنه هم بارش ۱۴۰-۲۰۰ میلی متر) است. کمینه پهنه های بارشی نیز متعلق به مناطق خاوری شهرستان زاهدان با پهنه همبارش ۳۵-۶۷ میلی متر است.