سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد علی خودشناس – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
مسعود دادیور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

لوبیا از محصولات مهم استان مرکزی محسوب می شود.بدلیل کمبود اطلاعات در زمینه وضعیت پراکنش عناصر غذائی در خاکهای زیر کشت لوبیا ، لزوم تحقیقی در این زمینه احساس می گردد. بدین منظور از ۲۵۰ مزرعه در سراسر استان نمونه خاک تهیه و اندازه گیریهای لازم روی آنها صورت گرفت. نتایج آزمایشات نشان داد میانگین پ هاش خاکهای لوبیاکاری ۷/۸۸ ، هدایت الکتریکی ۱/۹۶ دسی زیمنس بر متر، درصد اشباع ۶۰/۴ و مواد خنثی شونده ۲۲/۵ درصد می باشد. ۸۵ درصد خاکها کمتر از ۱ درصد مواد آلی دارند که نشان دهنده کمبود شدید مواد آلی خاکهاست که لزوم مصرف کودهای آلی و سبز مشخص می گردد. بطور نسبی حدود ۶۰درصد خاکهای مورد مطالعه کمتر از ۲۰۰ میلی گرم در کیلو گرم پتاسیم و حدود ۵۲ درصد خاکها دارای فسفر کمتر از ۱۰ میلی گرم بر کیلو گرم خاک می باشند. از نظر عناصر کم نیاز روی، آهن و مس به ترتیب بیشترین کمبود را در خاکهای لوبیاکاری نشان می دهند.