سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی نادری – استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد،
محمدحسن صالحی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده:

حساسیت اطلاعات ما هواره ای از نظر وسعت ، دامنه دید ، انداز ه ژئومتریک و تنوع باند های رادیومتریک از یک سو و هزینه های میدانی زیاد پهنه بندی سنتی کانیهای آلاینده از سوی دیگر ایجاب میکند که ابتدا امضای طیفی کانیهای مورد نظر شناسائی گردد و در گام بعدی پهنه بندی آنها انجام گیرد . پهنه بندی مکانهای در معرض آلودگی و احتمالا منابع آلودگی را مشخص خواهد کرد . اطلاعات ماهوار ه ای برای بررسی خصوصیات رسوبات بادی در نقاط مختلف مورد استفاده قرار گرفته است . پیز و همکاران ( ۱۹۹۹ ) با استفاده از اطلاعات لندست مسیر و منشاء تپه های شنی را در کشور عمان مشخص کردند . بالانتین و همکاران( ۲۰۰۵ ) با استفاده از اطلاعات ماهواره MODIS لندفرمهای تپه های شنی را در شمال آفریقا مشخص کردند. پیزلی و همکاران ( ۱۹۹۱ ) اعلام کردند که به کمک باندهایLandsat TMخصوصا مادون قرمز مرئی VNIR تپه های شنی فعال و غیر فعال را جدا کرد ه اند. پدویزوکی و همکاران ( ۱۹۸۵ ) با اس تفاده از نسبت های TM3/TM و ۱ TM5/TM4 ،TM5/TM7 و تشکیل ترکیب رنگی توانستند نهشته های رس، کربنات و جیپسم را جدا کنند . زابینز ( ۱۹۹۹ ) با استفاده از اطلاعات Landsat TM
و باند حرارتی تغییرات سیلیسیم را بررسی کردند. هدف از این مطالعه بررسی توانائیهای اطلاعات ماهوار های در شناسائی آلاینده های خاک و رسوبات بادی منطقه در قیاس با نتایج حاصل از بررسیهای میدانی و آزمایشگاهی و همچنین پهنه بندی آن رسوبات میباشد.