سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
محمدعلی افرائی بندپی – استادیار وعضو هیئت علمی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
سهیلا فضلی طبایی – دانشیاروعضو هیئت علمی دانشگاه ازاداسلامی واحدپزشکی تهران
مریم السادات حسینی یان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ازاداسلامی واحدپزشکی تهران

چکیده:
این پژوهش قسمتی از یک طرح تحقیقاتی می باشد که در رودخانه هراز بوسیله پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در سال ۱۳۹۳ به اجرا در آمد. تعداد ۷ ایستگاه شامل پلور، گزنک، بلبل خوان، معیار بتن، پل آمل –بابل و مصب انتخاب شدند. نمونه برداری با ۲۰۰ کیلووات در طی دو فصل تابستان و پائیز انجام شد. هدف از – ۱ اسب بخار و با ولتاژ ۳۰۰ / استفاده از دستگاه الکتروشوکر با قدرت ۷ این پژوهش شناسایی گونه های مختلف ماهیان، پراکنش و مقایسه برخی خصوصیات مورفومتریک و مورفومریستیک دو گونه سردابی یعنی قزل آلای خال قرمز و قزل آلای رنگین کمان می باشد. نتایج نشان داد که ماهیان شناسایی شده در ۵ خانواده شامل ازاد ماهیان Salmonidae کپورماهیان Cyprinidae کفال ماهیان Mugilidae سه خاره ماهیان Gastrosteidae سگ ماهیان جویباری Cobitidae گاو ماهیان Gobiidae بودند. در کل، خانواده کپورماهیان بیشترین فراوانی با ۴۶% و آزاد ماهیان با ۱۸% و سایر خانواده ها هر کدام با ۹% را به خود اختصاص دادند. در مجموع، قزل آلای رنگین کمان غالب جمعیت ماهیان در فصول تابستان و پائیز را به ترتیب با ۲۰ % و ۱۷ % به خود اختصاص داد جائیکه می تواند به دلیل فعالیت کارگاههای پرورش ماهی در رودخانه هراز و فرار این ماهیان از حوضچه های نگهداری و ورود به داخل رودخانه هراز مرتبط باشد. همچنین کاهش پراکنش و تنوع گونه ای ماهیان در ایستگاههای مختلف بویژه در ایستگاه ۵ می تواند به دلیل فعالیت کارگاههای برداشت شن و ماسه و افزایش کدورت آب بستگی داشته باشد. بررسی آنالیز چند متغیره بر روی ۲۳ صفات مورفومتریک اندازه گیری شده در قزل آلای رنگین و قزل آلای خال قرمز نشان داد که سه صفت فاصله بین قاعده باله سینه ای –شکمی و فاصله بین قاعده باله شکمی –مخرجی با حداکثر ارتفاع شعاع نرم باله شکمی دارای ضریب همگونگی بیش از ۹۰ % بوده است جائیکه می تواند به دلیل نوع زیستگاه و برخی عوامل محیطی تاثیر گذار بر روی صفات ریخت سنجی مرتبط باشد. همچنین نتایج نشان که در قزل آلای رنگین کمان بر خلاف قزل آلای خال قرمز پارامترهای طولهای ۰ قرار گرفتند. بنابراین پیشنهاد می گردد جهت بدست آوردن / کل، چنگالی و استاندارد در یک کلاس با ضریب پیرسون حدود ۹۹ اطلاعات دقیق از وضعیت گونه ها و نقش صفات ریخت سنجی و ریخت شمارشی در تعیین جمعیت های درون و برون گروهی و شناسایی گونه، پروژه های تحقیقاتی در رودخانه های استان به طور مستمر به اجرا در آید