سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین محمودی قرائی – عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
صالح اشرفی – عضو هیأت علمی گروه فیزیک هسته ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز
ناصر ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه فردوسی مشهد
جهانبخش اختای – دانشجوی دکتری فیزیک هستهای، دانشگاه تبریز

چکیده:

رادیونوکلوئیدهای پرتوزا موجود در سنگها و خاکها باعث پرتوگیری بشر بصورت طبیعی از زمین می شوند. میزان غلظت این رادیونوکلوئیدها و به متعاقب آن پرتوزایی ایجاد شده به جنس خاکها و سنگها بستگی دارد. بوکسیتها به عنوان ماده معدنی خام تولید آلومینیوم میتوانند حاوی مقادیر نسبتاً بالایی از این رادیونوکلوئیدها باشند. لذا در این مطالعه پرتوزایی نمونه های بوکسیتی معدن بوکسیت جاجرم که بزرگترین ذخیره بوکسیت ایران است رااز نقطه نظر شاخصهای زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا در آزمایشگاه اکتیویته هسته های K40و Th 232 ،۲۳۸U تعداد پنج نمونه بوکسیت توسط طیف سنج گاما مورد اندازهگیری قرار گرفت. پس از آن جهت ارزیابی ریسک پذیری، شاخص معادل رادیوم (Raeq ) رابرای هرنمونه محاسبه شد که در محدوده ۲۰۰-۱۴۶ میباشد. در نهایت دز جذبی هم ارز سالیانه طبق پیوست ۴ گزارش UNSCEAR برای هر نمونه محاسبه شد که در محدوده ۰٫۲۳mSv -0.16mSv می باشد. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که تمامی نمونههای مورد مطالعه دز جذبی سالیانه زیر حد استاندارد دارند.