سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حبیب ا… فتاحی نیسیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، ته
سید محمود برقعی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

پرش هیدرولیکی پدیده ای است که در برخی حالات در اتصال کانال ها رخ می دهد . در این مقاله با استفاده از مدل آزمایشگاهی از بین متغیرهای مو ثر بر پدیده پرش هیدرولیکی در اتصال کانال ها، تاثیر نـسبت دبـی بالادست کانال فرعی به کل دبی، نسبت عرض کانال فرعی به اصلی و اعداد فرود بالادسـت دو کانال بررسی ش ده است . نتایج نشان می دهد که پرش هیدرولی کی در تقاطع کانال ها با پرش هیـدرولیکی در کانال مستقیم متفاوت است . همچنین مشخصه های مختلف پرش به نسبت دبی کانال هـا، نـسبت عـرض و اعداد فرود بالادست کانال های اصلی و فرعی وابسته است که این نتایج به صورت جداول و نمودار هایی ارائه می گردد