سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد افتخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه تهران
افشین صلواتی – دانشجوی دکتری اصلاح نباتات دانشگاه تهران
بهمن یزدی صمدی – استاد دانشگاه تهران
علی اکبر شاه نجات بوشهری – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

پروتئین های محلول در آب ۱۰۱ رقم گندم زراعی ایران با روش ایزو الکتریک فوکوسینگ بررسی شدند . هدف از این تحقیق ارزیابی تنوع ژنتیکی پروتئین های محلول در آب ارقام ، مقایسه آن با سایر نشانگرها و بررسی روند نوسانات آنها از گذشته تا کنون بود. دندروگرام بر اساس ضریب تشابه تطابق ساده ارقام مورد مطالعه را به ده کلاستر تقسیم بندی نمود . ارقام قرار گرفته در دسته های مختلف تابعیت قابل قبولی از توزیع جغرافیایی مناطق کشت نداشتند. در این تحقیق میزان بالای چند شکلی در باند های آلبومینی ارقام (ضریب تنوع ژنتیکی برابر با ۰/۸۸۶) مشاهده گردید. نتایج نشان داد که ارقام چهار منطقه خزر، معتدل، گرمسیر و سردسیر از نظر مقدار ضریب تنوع ژنتیکی الگوی آلبومینی تفاوت عمده ای با هم ندارند.