سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صادقی – استاد راهنما
مسعود علوی – شرکت برق تهران
سارا پریسای – دانشجوی برق – قدرت

چکیده:

هدف این مقاله بررسی پ ستهای سیار برق منطقه ای تهران است یکی از مهمترین مسائلی که فرا روی مهندسان برق قرار دارد استفاده بهینه از سیستم های قدرت می باشد . بدون شک سیستم قدرت نیاز مند پست های فشار قوی است که به دلیل نیاز به ولتاژ های متفاوت در نقاط مختلف شبکه برق (تولید،انتقال ،توز یع) از اهمیت ویژ ه ای برخور دارند ، . این پست ها ازنظر کاربرد در شبکه برق، ساختمان، نوع عایق به کار رفته، نوع تجهیزات و نحوه استقرار فیزیکی شان انواع مختلفی دارندکه در طراحی یک پست تمامی این موارد باید در نظر گرفته شود .دلیل اصلی این امر پیچیدگی روزافزون سیس ت مهای قدرت و بهره برداری از آنها به واسطه ی محدودیتهای اقتصادی و محیطی است .بدین منظور بررسی در زمینه طراحی پست ها، بررسی فواید و معایب پست سیار (یکی ازانواع پست های باز OUT DOOR وایجاد پست های سیار در شرکت برق تهران از جمله پست سیار سعید آبادو مراحل اجرا و دلایل ایجادآن توسط شرکت برق تهران انجام پذیرفت که خلاصه ای از نتایج آن تحقیق در این مقاله ارائهشده است و در نهایت ارائه روش بهینه پست های H type 63/20kv می باشد پیشنهاد شده است تا بتوان به کمک آن مسائل بهینه سازی سیستم قدرت را حل نمود