سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین مرادی شهر بابک – همطراز هیأت عامی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی کرج
محمد مرادی شهر بابک – عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی کرج
حسن مهربانی یگانه –
علی موسوی پور –

چکیده:

دو نوع فنوتیپ مختلف LK (سطح پتاسیم پایین خون کامل) و HK (سطح پتاسیم بالای خون کامل) تعیین شده است آلل LK غالب و آلل HK مغلوب است . در محیط های مختلف این پلی مورفیسم رفتار متفاوتی را نشان می دهد و این پلی مورفیسم با ژنتیک مقاومت و سازگاری حیوان در مناطق ارتباط دارد. این تحقیق روی گوسفندان کرمانی و ورامینی انجام شد.
با توجه به این که پتاسیم یک کاتیون داخل سلولی می باشد و غلظت پتاسیم داخل اریتروسیت ها ۲۵ تا ۳۰ برابر پتاسیم خارج سلولی است. این پلی مورفیسم تنها در خون کامل یا با اندازه گیری پتاسیم اریتروسیت ها قابل مشاهده است و پلی مورفیسم در سرم یا پلاسمای خون یا هر بافت دیگرحیوان وجود ندارد. با انجام این آزمایش پلی مورفیسم بیوشیمیایی پتاسیم خون کامل در نژاد گوسفندان کرمانی بررسی شد. غلظت پتاسیم خون کامل تابع یک منحنی نرمال نبوده و منحنی نرمال متشکل از دو منحنی گروه فنوتیپی LK و HK است. دامنه تغییرات پتاسیم خون کامل گوسفندان کرمانی ۴۴-۸ میلی اکی والان بر لیتر بود . میانگین و دامنه غلظت پتاسیم خون کامل گوسفندان با فنوتیپ LK در نژاد کرمانی به ترتیب ۱۲/۰۸۶ و ۱۸-۸ میلی اکی والان بر لیتر است. میانگین و دامنه غلظت پتاسیم خون کامل گوسفندان در مناطق گرم و خشک (نژاد کرمانی) می باشد و دامنة تغییرات غلظت پتاسیم خون کامل در گوسفندان کرمانی ۳۶ میلی اکی والان است و فراوانی ژنوتیپی LK و HK در نژاد کرمانی به ترتیب ۱۸/۶۱۷ درصد و ۸۱/۳۸۳ درصد بود و نهایتاً فراوانی آلل مغلوب HK در نژاد کرمانی ۰/۹۰۲ به دست آمد. نکته مهم اینکه غلظت پتاسیم در ارتباط معکوس با میزان سدیم خون کامل می باشد که در این طرح نیز این ارتباط معکوس با آنالیز همبستگی که انجام شد، به دست آمد و در سطح بسیار معنی داری این دو عنصر با یکدیگر ارتباط معکوس دارند و این ضریب همبستگی منفی برای گوسفندان کرمانی ۰/۱۹ به دست آمد.