سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالرضا دانشور آملی –
سعید اسماعیل خانی – کرج موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
محمد رضا سنجابی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
سید احمد میر هادی – کرج موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از ۱۵ نشانگر ریز ماهواره( MCM 63,LSCV 38, LSCV 36, KD 101,BMS 2721, BMS 995, BMS 332, BM 1815,BM 737,TGLA 231,OarVH 110, MCM A10, MCM A1, MCM214 , MCM 139) تنوع ژنتیکی در داخل جمعیت گوسفند بلوچی ایستگاه عباس آباد مشهد مورد بررسی قرار گرفت و از تعداد ۱۴۰ راس دام که به صورت تصادفی انتخاب شدند نمونه خون گرفته شد. پس از انجام واکنش های PCR جایگاه MCM139 به هیچکدام از شرایط بهینه سازی جواب نداده و باندی مشاهده نگردید. جایگاه LSCV 38 به علت داشتن آلل صفر زیاد و عدم وضوح آللی در مراحل مختلف آنالیز مورد استفاده قرار نگرفت. بقیه جایگاه ها در جمعیت مورد مطالعه ۱۰۰% چندشکلی را نشان دادند. هیچگونه انحرافی از تعادل هاردی – واینبرگ در کلیه جایگاه ها مشاهده نشد (P 0.005). تعداد آللهای مشاهده شده و آلل های مؤثر و مقادیر هتروزایگوسیتی مورد انتظار و مشاهده شده و محتوی اطلاعاتی چندشکل PIC و شاخص Shanon برای کلیه جایگاه ها محاسبه گردید. با توجه به نتایج مشاهده شده جایگاه های ریز ماهواره مورد استفاده از چند شکلی بالایی در جمعیت گوسفند بلوچی برخوردار بودند و می توان از چندشکلی بالای آنها در مطالعات بعدی، به ویژه برای یافتن جایگاه های صفات کمی استفاده نمود و وجود آلل ها و دامنه آللی جدید در گوسفند بلوچی حاکی از تفاوت ساختار جمعیتی آنها در مقایسه با نژادهای خارجی می باشد.