سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

قربان الیاسی زرین قبائی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
علی اکبر قره داغی – موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
محمرضا نصیری – گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی
احد ایازی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

گاومیشهای بومی ایران از جمله ذخائر ژنتیکی مهم کشور محسوب می شوند که نقش قابل قبولی را در اقتصاد روستائیان بر عهده دارند. از جمله افقهای تحقیقاتی موجود در زمینه گاومیش، ارائه راهکارهای مناسب اصلاح نژادی جهت بهبود خصوصیات تولید مثلی و تولیدی آنها می باشد. ژن لپتین از جمله ژنهای مهم اقتصادی است که ارتباط معنی داری با صفات تولیدی و تولید مثلی دامهای اهلی دارد. Leptin از واژه Leptos به معنی لاغری (Thin) گرفته شده است. این هورمون در نتیجه جهش ایجاد شده در سطح ژن مسئول چاقی (obese gene) ایجاد می شود. تعداد ۶۱ نمونه خون و پایت اسپرم و ریشه مو از اکوتیپ های مختلف گاومیش بومی (آذری، شمالی، خوزستانی) از مرکر اصلاح نژاد شیخ حسن و ایستگاه جبل و روستاهای محل پراکنش جمع آوری و سپس اقدام به استخراج DNA ژنومی با استفاده از روشهای متداول موجود شد و با استفاده از توالی نوکلتوتیدی موجود در ناحیه ای از این ژن در ژنوم گاو طراحی دو آغازگر ۲۴ جفت بازی جهت واکنش PCR صورت پذیرفت. قطعه تکثیر شده به وسیله آنزیم محدودالاثر Sau3AI جهت تشخیص ژنوتیپ های ژن لپتین مورد هضم آنزیمی قرار گرفت. فراوانی ژنوتیپهای AA , AB , BB به ترتیب ۰۲% و ۴۲% و ۵۶% محسابه شد. فراوانی های اللی نیز برای آللی های A و B به ترتیب۷۷% و ۲۳% برآورد گردید.