سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منوچهر ترابی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

پنج روش مختلف تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک Ks شامل روش چاهک ، نفوذسنج استوانه های مضاعف (معادله نفوذ فیلیپ)، نفوذسنجگلف (معادله ریچاردز) و دوروش همبسته موسوم به مدل ساکستون و همکاران، و مدل جابرو مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمایش های صحرایی در یک خاک شور و نسبتا سنگین واقع در اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی رودشت اصفهان انجام شد. در منطقه مزبور، ۲۴ نقطه به صورت تصادفی انتخاب شدند. چون روش چاهک Ks را درزیر سطح ایستابی اندازه گیری می کند، لذا نقاط مزبور تا عمق ۱۲۰ سانتی متری حفر شدند تا روش های استوانه های مضاعف و نفوذسنج گلف در این عمق انجام شوند. در هر نقطه نمونه خک برای تعیین توزیع قطر ذرات،وزن مخصوص ظاهری، pH، وهدایت الکتریکی از عمق مذکور تهیه شد. میانگین هندسی Ks در روش های چاهک، استوانه های مضاعف، نفوذسنج گلف، مدل ساکستون و همکاران، و مدل جابرو به ترتیب ۹۰۱۱، ۱۱۹۵، ۱۱۸۶، ۷۳ و ۱۴ میلی متر در روز برآورد گردید. نتایج آزمون دانکن روی لگاریتم مقادیر Ks نشان داد که بجز روش استوانه های مضاعف و نفوذسنج گلف، بین سایر روش ها اختلاف معنی داری در سطح اعتماد ۵% وجود داشته است.