سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادر خواجه احمد عطاری – دانشجوی دکتری،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی شریف،تهران
فیاض رحیم زاده – دانشیار،دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف،تهران
نوید کام ور – عضو هیئت علمی گروه عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،اراک

چکیده:

مخازن مدفون‌و نیمه مدفون برای اهداف متنوعی مورد استفاده قرار گرفته اند. هدف از انجام این مطالعه بررسی نحوه توزیع پوش فشار دینامیکی خاک بر جداره مخازن و اثر وجود سیال درون آنها بر این موضوع می باشد. برای این منظور ضمن در نظرگیری یک مدل دو بعدی از اینگونه مخازن که معمولا به صورت مستطیلی ساخته می شوند، نسبت به در نظرگیری اندرکنش بین خاک و سازه با استفاده از المان تماس استفاده شده است. المان مزبور قادر به مدل نمودن جداشدگی سطوح خاک و سازه در کشش و نیز اصطکاک بین این سطوح می باشد. برای مدلسازی محیط خاک از روش حل مستقیم و مرزهای انتقالی(Transmitting Boundary )در فاصله مناسب استفاده شده است. همچنین از مدل رفتاری دراکرـ پراگرکه وابسته به فشار همه جانبه می‌باشد، برای بررسی رفتار غیرخطی محتمل خاک استفاده شده است. برای انجام تحلیل های تاریخچه زمانی از سه رکورد ثبت شده بر روی سنگ استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل ها مورد بررسی و نتیجه گیری قرار گرفته شده است .