سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

افسانه احمدی عدلی – اعضای باشگاه پژوهشگران جوان شعبه تبریز
لیلا نمایان – اعضای باشگاه پژوهشگران جوان شعبه تبریز
رافت – اعضای باشگاه پژوهشگران جوان شعبه تبریز
هابپور محمدی – اعضای باشگاه پژوهشگران جوان شعبه تبریز

چکیده:

دوستی دختر و پسر به شکل امروزی پدیده ای نوظهور است که جوامع در حال توسعه اسلامی از جمله ایران با آن روبرو شده است. این پدیده واقعیتی انکارناپذیر است که باید مورد توجه قرار گیرد. بی توجهی به این اصل مهم می تواند به جامعه ما لطمه اساسی وارد کند و کنترل را از اختیار برنامه ر یزان اجتماعی خارج سازد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی پیامدهای روابط عاطفی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال ۱۳۸۵ و تعیین ارتباط آنها با متغیرهایی همچون وضعیت بومی، طبقه اجتماعی، جنسیت و مدت زمان برقراری رابطه عاطفی و نیز تعیین رابطه عاطفی و نیز تعیین رابطه بین طبقه اجتماعی و نوع واکنش خانواده ها به این روابط می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان دختر و پسر دارای رابطه عاطفی با جنس مخالف بوده است و از بین آنها ۳۰۰ نفر به صورت تصادفی سهمیه ای از دانشکده های مختلف انتخاب و یک پرسشنامه ۲۳ سوالی در اختیار آنها قرار داده شد. و فرضیه های مطرح شده از طریق بسته آماری spss مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از این فرضیه ها نشان می دهد که: -رابطه بین وضعیت بومی با نوع پیامد روانی- اجتماعی معنی دار نمی باشد – رابطه بین جنسیت و نوع پیامد روانی معنی دار نمی باشد- در رابطه بین جنسیت و نوع پیامد اجتماعی از بین گزینه ها، گزینه تمایل به ازدواج معنی دار می باشد.- در رابطه بین طبقه اجتماعی و نوع پیامد روانی از بین گزینه ها، گزینه احساس نشاط و افسردگی معنی دار می باشد.- رابطه بین طبقه اجتماعی و نوع پیامد اجتماعی معنی دار نمی باشد.- در رابطه بین مدت برقراری ارتباط و نوع پیامد روانی از بین گزینه ها، گزینه های احساس نشاط و افسردگی، کاهش و افزایش اضطراب، ایجاد امیدواری و ناامیدی، اعتماد به نفس و سرخوردگی معنی دار می باشد.- در رابطه بین مدت برقراری و نوع پیامد اجتماعی از بین گزینه ها، گزینه تمایل به ازدواج معنی دار می باشد.- رابطه بین طبقه اجتماعی و واکنش خانواده معنی دار نمی باشد.