سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا قدرتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
محمدعلی داداشی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
محمدرضا غریب رضا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

یک باریکه با عرض ۵ تا ۱۰ کیلومتری در عرض خطساحلی که شامل همه پارامترهای مهم و لازم برای رده بندی واحدهای ژئومتریک و مورفولوژی است، می تواند برای بسیاری از طرح های ساحلی کاربردی مفید واقع گردد. اشکال ژئومورفولوژی حاصل از رسوبگذاری در منطقهبه محیطهای رسوبی مختلفی تعلق دارند. که بر اساس نوع و نیروی سازنده رسوبات در محیطهای مختلف این اشکال بوجود آمده است. منطقه ساحلی استان گیلان در بین دو بخش ساحلی آستارا – پونل و پونل تا مرز استان مازندران قابل بررسی است. مناظر زمین ریخت شناسی سواحل شمال ایران تحت تاثیر پدیده های مختلف زمین شناسی شرایط هیدرودینامیکی و اقلیمی شکل گرفته است. حمل رسوب از خشکی، رسوبگذاری دریایی، امواج و جریانهای دریایی در مورفولوژی سواحل موثرند. بدیهی است شناخت عوارض طبیعی ساحلی شمال کشور و تغییرات در عرصه می تواند نقش تعیین کننده ای در برنامه ریزی و مدیریت سواحل گیلان داشته باشد. مردابها و باتلاقها، دلتا، زبانه ماسه ای، پهنه های ماسه ای، تالاب، تپه های ماسه ای، پادگانه های درایی دشت های سیلابی ، پهنه های گل، مخروطه افکنه ها، مناظر ریخت شناسی هستند که در نقاط مختلف سواحل گیلان مشاهده می شوند. واحدهای رسوبی که تغییرات آنها مورد بررسی قرار گرفته واحدهای هستند که دربخش چینه شناسی به عنوان واحد کواترنر معرفی شده اند. این واحدها به تفکیک محیط رسوبی که در آن واقع شده اند با استفاده از نرم افزارهای Ilwis، Autocad و photoshop و عکس های هوایی نقشه های زمین شناسی توپوگرافی ۲۰۰۰۰/۱ و ۵۰۰۰۰/۱ و روش تحقیق مبتنی بر روش GIS و RS وپیمایش های میدانی مشخص شده اند. با استفاده از این روشها سعی شده است میزان و نرخ تغییرات حاصله از پیشروی آب و تغییرات و جایگزینی واحدهای رسوبی و مورفولوژی منطقه ساحلی محاسبه و وسعت تمامی عوارض به صورت نقشه های نهایی به همراه برازش صورت گرفته ، تهیه شده است.