سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ازاده مهدی پور – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان کرمان- بلوار ش
مجید صوفی – استادیار پژوهشی و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی است
محسن بنی اسدی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
فرزاد حیدری مورچه خورتی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

فرسایش آبکندی مرحله پیشرفته فرسایش آبی است که معمولا پیشروی طولی آن معضلات زیادی را برای اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، راهها و … ایجاد می نماید. این نوع فرسایش به دلیل اتصال بالادست آبخیز به نقاط پایین دست و فراهم آوردن امکان انتقال رسوب و آلاینده ها، قطع ارتباطات و خسارات مالی فراوان برای اراضی زراعی، منابع طبیعی و تأسیسات زیربنایی از اهمیت خاصی برخوردار است. به منظور بررسی میزان پیشروی طولی آبکندها در منطقه خبر کرمان و راه حل های کنترل آن تحقیقی ار سال ۸۲ شروع گردیده است. در این مقاله پیشروی طولی آبکندها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته بدین منظور ۳ آبکند با ۲ تکرار در نظر گرفته شد و اندازه گیری های مربوط به پیشروی طولی آن ها انجام شده است. این پیشروی در نقطه ورودی آب به پیشانی از طریق ایجاد نقطه رفرنس در درون و بیرون آبکند انجام شده و نشان دهنده پیشرفت طولی آبکندها می باشد. پس از آن مقادیر این پیشروی با شیب، سطح و حاصلضرب شیب و سطح بالادست آبکندها مقایسه شد تا رابطه مابین آن ها تعیین شود. نتایج بدست آمده تا این زمان نشان می دهد که پیشروی طولی آبکندها بین ۲۲/۲ تا۶۸/۷ سانتی متر متغیر بوده و مطابق نتایج حاصله پیشروی طولی آبکندها با سطح آبخیز بالادست پیشانی آبکند رابطه قویتری نشان می دهد و در شیب های بیشتر با مساحت آبخیز کمتر، پیشروی طولی کمتری مشاهده گردیده است. این نتایج نشانگر این واقعیت است کهشیب های موجود در بالا دست پیشانی آبکندهای مورد بررسی تاثیر قابل ملاحظه ای در افزایش قدرت کنشی رواناب سطحی نداشته اند و مساحت بیشتر تاثیر گذار بوده است. همچنین ارتفاع پیشانی نیز با پیشروی رابطه ای قوی دارد